Resultaten

donderdag 24 juni 2010

Joran Van der Sloot is een slachtoffer van een Lynch Mob MentaliteitA private investigator, hired by the Van der Sloot family, stated that, “ Joran Van der Sloot Is A Victim Of A Lynch Mob Mentality.” Een prive-detective, ingehuurd door de familie Van der Sloot, verklaarde dat, “Joran Van der Sloot slachtoffer is een van een Lynch Mob mentaliteit.”

This all stems from the Natalee Holloway case in Aruba. Dit alles vloeit voort uit de Natalee Holloway-zaak op Aruba. No one was able to convict him or charge him of Natalee Holloway’s disappearance or murder and so they are convinced that he is guilty now. Niemand was in staat hem te veroordelen of hem te beschuldigen van het verdwijnen van Natalee Holloway’s of moord en dus zijn ze ervan overtuigd dat hij nu schuldig.
The only thing that the Van der Sloot PI Het enige dat Van der Sloot de PI admits, is that Joran Van der Sloot is a habitual lair. toegeeft, is dat Joran Van der Sloot is een gewone hol. But, not the murderer of Natalee Holloway or responsible for her disappearance and there is no evidence that he did or was. Maar, niet de moordenaar van Natalee Holloway of verantwoordelijk voor haar verdwijning en er is geen bewijs dat hij deed of was.

If he did murder Stephany Flores Ramirez, then he will have to stand up to that crime. Als hij dat deed moord Stephany Flores Ramirez, dan zal hij moeten opstaan tegen deze misdaad.

Some how, I just do not see Van der Sloot as a victim. Sommige hoe, ik heb gewoon Van der Sloot niet zien als een slachtoffer. I see him as a predator. Ik zie hem als een roofdier. So, I guess I am guilty of lynch mob mentality. Dus, ik denk dat ik schuldig ben aan het lynchen mentaliteit.

His story of being attacked in the hotel does not work because the only one seen in the hotel security tape, in and out of the room is Joran Van der Sloot. Zijn verhaal te worden aangevallen in het hotel werkt niet omdat het slechts een gezien in het hotel Security tape, in en uit de kamer is Joran Van der Sloot.

Bottom line is that the private investigator states that Van der Sloot can not get a fair trial anywhere in the world and that Joran Van der Sloot Is A Victim Of A Lynch Mob Mentality. Bottom line is dat de prive-detective stelt dat Van der Sloot niet kan proef krijgen een eerlijke overal in de wereld en dat Joran Van der Sloot slachtoffer is een van een Lynch Mob mentaliteit.

Bron: Babyboomeradvisorclub.com

Geen opmerkingen: